1 reference to V1ComformanceLevel
System.Xml (1)
System\Xml\Core\XmlReader.cs (1)
1501return tri != null ? tri.V1ComformanceLevel : ConformanceLevel.Document;