2 references to XmlAtomicValue
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (2)
1932if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (string)value, nsResolver)); 2000if (sourceType == StringType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (string)value, nsResolver));