Base:
method
Clone
System.Xml.DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName.Clone()