2 writes to nav
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1821this.nav = (DocumentXPathNavigator)(nav.Clone()); 1826this.nav = (DocumentXPathNavigator)(other.nav.Clone());
6 references to nav
System.Xml (6)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (6)
1826this.nav = (DocumentXPathNavigator)(other.nav.Clone()); 1834get { return nav; } 1847if (nav.MoveToFirstChild()) { 1854while (!nav.MoveToNext()) { 1859if (!nav.MoveToParent()) { 1864XmlNode node = (XmlNode)nav.UnderlyingObject;