3 references to PathHasDuplicateNamespace
System.Xml (3)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (3)
505while (PathHasDuplicateNamespace(attribute.OwnerElement, namespaceParent, localName) 513if (PathHasDuplicateNamespace(null, namespaceParent, document.strXml)) { 524while (PathHasDuplicateNamespace(attribute.OwnerElement, namespaceParent, attribute.LocalName));