1 reference to DocumentXPathNavigator
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (1)
36return new DocumentXPathNavigator(this);