2 references to WriteNullCheckBegin
System.Xml (2)
System\Xml\Serialization\XmlSerializationWriter.cs (2)
2800WriteNullCheckBegin(elementArrayName, element); 2852WriteNullCheckBegin(arrayName, element);