3 types derived from DocumentXPathNodeIterator_ElemDescendants
System.Xml (3)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (3)
1874internal class DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren : DocumentXPathNodeIterator_ElemDescendants { 1914internal class DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName : DocumentXPathNodeIterator_ElemDescendants { 1960internal class DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren : DocumentXPathNodeIterator_ElemDescendants {
1 reference to DocumentXPathNodeIterator_ElemDescendants
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (1)
1825internal DocumentXPathNodeIterator_ElemDescendants( DocumentXPathNodeIterator_ElemDescendants other ) {