8 references to AddAttributeNoChecks
System.Xml (8)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (5)
2436NodeData attr = AddAttributeNoChecks( "SYSTEM", index + 1 ); 2443NodeData attr = AddAttributeNoChecks( "PUBLIC", index + 1 ); 3369attr = AddAttributeNoChecks( "version", 1 ); 3378attr = AddAttributeNoChecks( "encoding", 1 ); 3388attr = AddAttributeNoChecks( "standalone", 1 );
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplAsync.cs (3)
1201attr = AddAttributeNoChecks( "version", 1 ); 1210attr = AddAttributeNoChecks( "encoding", 1 ); 1220attr = AddAttributeNoChecks( "standalone", 1 );