4 references to GDay
System.Xml (4)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (4)
381case DateTimeTypeCode.GDay: 438case DateTimeTypeCode.GDay: 544case DateTimeTypeCode.GDay: 829typeCode = DateTimeTypeCode.GDay;