2 references to StartAttribute
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriter.cs (1)
570AdvanceState(Token.StartAttribute);
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriterAsync.cs (1)
373Task task = AdvanceStateAsync(Token.StartAttribute);