7 references to fCharData
System.Xml (7)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (1)
3120if ((xmlCharType.charProperties[ch] & XmlCharType.fCharData) == 0)
System\Xml\Core\XmlTextEncoder.cs (1)
358( ( xmlCharType.charProperties[ch = text[i]] & XmlCharType.fCharData ) != 0 // ( xmlCharType.IsCharData( ( ch = text[i] ) )
System\Xml\XmlCharType.cs (2)
573return ( charProperties[ch] & fCharData ) != 0; 698if ( ( charProperties[str[i]] & fCharData ) == 0 ) {
System\Xml\XmlConvert.cs (3)
575return (xmlCharType.charProperties[ch] & XmlCharType.fCharData) != 0; 1475while ( i < len && ( xmlCharType.charProperties[data[i]] & XmlCharType.fCharData ) != 0 ) { 1516while ( i < endPos && ( xmlCharType.charProperties[data[i]] & XmlCharType.fCharData ) != 0 ) {