Base:
method
MoveToAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToAttribute(System.String)
4 references to MoveToAttribute
System.Xml (4)
System\Xml\Core\XmlTextReader.cs (1)
181return impl.MoveToAttribute( name );
System\Xml\Dom\XmlLoader.cs (3)
858if (tempreader.MoveToAttribute( "version" )) 861if (tempreader.MoveToAttribute( "encoding" )) 864if (tempreader.MoveToAttribute( "standalone" ))