2 references to Write6_XmlSchemaDocumentation
System.Xml (2)
System\Xml\Serialization\SchemaObjectWriter.cs (2)
299Write6_XmlSchemaDocumentation((XmlSchemaDocumentation)o); 418Write6_XmlSchemaDocumentation((XmlSchemaDocumentation)ai);