Base:
method
WriteString
System.Xml.XmlUtf8RawTextWriter.WriteString(System.String)