3 writes to nextNextParsingFunction
System.Xml (3)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (2)
1741nextNextParsingFunction = nextParsingFunction; 8030nextNextParsingFunction = nextParsingFunction;
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplAsync.cs (1)
613nextNextParsingFunction = nextParsingFunction;
10 references to nextNextParsingFunction
System.Xml (10)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (5)
5038parsingFunction = nextNextParsingFunction; 5342nextParsingFunction = nextNextParsingFunction; 5356nextParsingFunction = nextNextParsingFunction; 8408nextParsingFunction = nextNextParsingFunction; 8437nextParsingFunction = nextNextParsingFunction;
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplAsync.cs (5)
2907parsingFunction = nextNextParsingFunction; 3389nextParsingFunction = nextNextParsingFunction; 3406nextParsingFunction = nextNextParsingFunction; 5049nextParsingFunction = nextNextParsingFunction; 5078nextParsingFunction = nextNextParsingFunction;