6 references to Lzyyyy
System.Xml (6)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (6)
526text[Lzyyyy] = '-'; 531text = new char[Lzyyyy]; 570text[Lzyyyy] = '-'; 772ParseChar(start + Lzyyyy, '-') && 782if (ParseZoneAndWhitespace(start + Lzyyyy)) { 840ParseChar(start + Lzyyyy, '-') &&