2 writes to base64Encoder
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlRawWriter.cs (1)
93base64Encoder = new XmlRawWriterBase64Encoder( this );
System\Xml\Core\XmlRawWriterAsync.cs (1)
80base64Encoder = new XmlRawWriterBase64Encoder( this );
6 references to base64Encoder
System.Xml (6)
System\Xml\Core\XmlRawWriter.cs (3)
92if ( base64Encoder == null ) { 96base64Encoder.Encode( buffer, index, count ); 302base64Encoder.Flush();
System\Xml\Core\XmlRawWriterAsync.cs (3)
79if ( base64Encoder == null ) { 83return base64Encoder.EncodeAsync( buffer, index, count ); 233return base64Encoder.FlushAsync();