38 references to CreateInvalidAnyTypeException
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\MetadataSet.cs (1)
379throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(CreateInvalidAnyTypeException(elem));
System.Web.Services (37)
System\Web\Services\Description\ServiceDescriptionSerializer.cs (37)
45throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 55throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 133throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 143throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 189throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 212throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 323throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 346throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 398throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 421throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 475throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 495throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 617throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 655throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 744throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 1093throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1137throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 1390throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1400throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 1448throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1458throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 1525throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1535throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 1573throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1583throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 1621throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1631throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 1668throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1678throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 1725throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1735throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 1771throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 1781throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]); 1983throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 2030throw CreateInvalidAnyTypeException(elem); 4090throw CreateInvalidAnyTypeException(o.@DocumentationElement); 4100throw CreateInvalidAnyTypeException(a[ia]);