Base:
method
SetUnhandledAttributes
System.Xml.Schema.XmlSchemaObject.SetUnhandledAttributes(System.Xml.XmlAttribute[])