2 writes to nsAtom
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1920this.nsAtom = nsAtom; 1923this.nsAtom = other.nsAtom;
2 references to nsAtom
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1923this.nsAtom = other.nsAtom; 1932return Ref.Equal(node.NamespaceURI, nsAtom);