2 instantiations of DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1214return new DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf( this, localNameAtom, nsAtom ); 2000return new DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf( this );
1 reference to DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (1)
1996internal DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf( DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf other ) : base( other ) {