1 reference to DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf_NoLocalName
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (1)
1944return new DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf_NoLocalName( this );