Base:
property
ListValueType
System.Xml.Schema.Datatype_short.ListValueType