Base:
method
WriteStartDocument
System.Xml.XmlWriter.WriteStartDocument()
1 override of WriteStartDocument
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXmlWriter.cs (1)
126public override void WriteStartDocument() {