Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToNextAttribute()
2 references to MoveToNextAttribute
System.Xml (2)
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (2)
588if (!MoveToNextAttribute()) { 598if (!MoveToNextAttribute()) {