6 references to XmlAtomicValue
System.Xml (6)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (6)
1081if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (int) value)); 1082if (destinationType == XPathItemType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (int) value)); 1129if (sourceType == Int32Type) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (int) value)); 1136if (sourceType == Int32Type) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (int) value)); 2927if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Int), (int) value)); 3001if (sourceType == Int32Type) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Int), (int) value));