9 references to Reset
System.Xml (9)
System\Xml\Xslt\XslCompiledTransform.cs (9)
116Reset(); 125Reset(); 134Reset(); 143Reset(); 150Reset(); 160Reset(); 257Reset(); 302Reset(); 515Reset();