2 writes to name
System.Xml (2)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (2)
153this.name = n; 160this.name = n;
15 references to name
System.Xml (15)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (15)
168localname = this.name.localname; 169namespaceUri = this.name.namespaceUri; 173localname = this.name.localname; 174namespaceUri = this.name.namespaceUri; 175return this.hashCode = this.name.GetNSHashCode(hasher); 179return this.name.MatchNs(localname, namespaceUri); 183return this.hashCode == hash && this.name.MatchNs(localname, namespaceUri); 2090if (this.attributes[i].name.MatchNs(name, ns)) 2102if (this.attributes[i].name.MatchPrefix(prefix, lname)) 2112this.qnameOther = this.attributes[i - 1].name; 2164if (this.attributes[i].name.prefix.Length != 0) 2165this.attributes[i].name.CheckPrefixNS(prefix, ns); 2374throw new XmlException(Res.Xml_DupAttributeName, this.attributes[i].name.ToString()); 2395throw new XmlException(Res.Xml_DupAttributeName, this.attributes[i].name.ToString()); 2408sb.Append(this.attributes[i].name.localname);