1 reference to SchemaNmtokens
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\SchemaNames.cs (1)
353TokenToQName[(int)Token.SchemaNmtokens] = QnNmTokens;