2 references to DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1228return new DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren( this ); 1892internal DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf( DocumentXPathNavigator nav ) : base( nav ) {