Base:
property
AttributeCount
System.Xml.XmlReader.AttributeCount