1 reference to Init
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\DtdValidator.cs (1)
38Init();