6 writes to elemNode
System.Xml (6)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (6)
77elemNode = null; 82elemNode = node; 551elemNode = curNode; 565elemNode = elem; 606elemNode = curNode; 641elemNode = curNode;
12 references to elemNode
System.Xml (12)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (12)
159return this.elemNode; 298return elemNode.Attributes.Count; 432return GetAttributeFromElement((XmlElement)elemNode, name); 454return GetAttributeFromElement((XmlElement)elemNode, name, ns); 472return ((XmlElement)elemNode).Attributes[attributeIndex].Value; 582return MoveToAttributeFromElement((XmlElement)elemNode, name, namespaceURI ); 613attr = ((XmlElement)elemNode).Attributes[attributeIndex]; 632if( attrIndex >= ( elemNode.Attributes.Count-1 ) ) 635curNode = elemNode.Attributes[++attrIndex]; 707return MoveToNextSibling( elemNode ); 715if ( elemNode != null ) { 716curNode = elemNode;