1 reference to Key
System.Xml (1)
System\Xml\Serialization\XmlMapping.cs (1)
110return type.FullName + ":" + (root == null ? String.Empty : root.Key) + ":" + (ns == null ? String.Empty : ns);