11 writes to nAttrInd
System.Xml (11)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (11)
92this.nAttrInd = -1; 498nAttrInd = nLogAttrInd; 538nAttrInd = -1; 584if ( ( nAttrInd = GetDecAttrInd( name ) ) != -1 ) { 589if ( ( nAttrInd = GetDocTypeAttrInd( name ) ) != -1 ) { 622nAttrInd = attributeIndex; 649nAttrInd++; 655nAttrInd--; 659nAttrInd++; 665nAttrInd--; 724nAttrInd = -1;
24 references to nAttrInd
System.Xml (24)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (24)
103if ( nAttrInd != -1 ) { 120if ( nAttrInd != -1 ) { 125Debug.Assert( nAttrInd >= 0 && nAttrInd < AttributeCount ); 127return decNodeAttributes[nAttrInd].name; 129return docTypeNodeAttributes[nAttrInd].name; 140if ( nAttrInd != -1 ) 205if ( nAttrInd != -1 ) { 208Debug.Assert( nAttrInd >= 0 && nAttrInd < AttributeCount ); 222if ( nAttrInd != -1 ) { 225Debug.Assert( nAttrInd >= 0 && nAttrInd < AttributeCount ); 227return decNodeAttributes[nAttrInd].value; 229return docTypeNodeAttributes[nAttrInd].value; 488nLogAttrInd = nAttrInd; 530if ( nAttrInd != -1 ) { 536nLogAttrInd = nAttrInd; 650if ( nAttrInd < nDeclarationAttrCount ) { 651if ( nAttrInd == 0 ) level++; 660if ( nAttrInd < nDocTypeAttrCount ) { 661if ( nAttrInd == 0 ) level++; 723if ( nAttrInd != -1 ) { 888if ( nAttrInd != -1 ) {