42 references to NextLex
System.Xml (42)
System\Xml\XPath\Internal\XPathParser.cs (42)
70NextLex(); 83NextLex(); 102NextLex(); 123NextLex(); 142NextLex(); 162NextLex(); 171NextLex(); 191NextLex(); 218 NextLex(); 222 NextLex(); 260NextLex(); 269NextLex(); 284NextLex(); 288NextLex(); 314NextLex(); 318NextLex(); 326NextLex(); 330NextLex(); 365NextLex(); 373NextLex(); 382 NextLex(); 391NextLex(); 416NextLex(); 420NextLex(); 423NextLex(); 426NextLex(); 429NextLex(); 527NextLex(); 538NextLex(); 545NextLex(); 554NextLex(); 557NextLex(); 577NextLex();; 581NextLex(); 586NextLex(); 590NextLex(); 594NextLex(); 607NextLex(); 611NextLex(); 625NextLex(); 632NextLex(); 658NextLex();