Base:
method
WriteStartDocument
System.Xml.XmlWriter.WriteStartDocument(System.Boolean)