4 writes to namespaceURI
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\XmlElementList.cs (4)
53this.namespaceURI = nameTable.Add( this.namespaceURI ); 73this.namespaceURI = null; 82this.namespaceURI = nt.Get( namespaceURI ); 87this.namespaceURI = namespaceURI;
4 references to namespaceURI
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\XmlElementList.cs (4)
53this.namespaceURI = nameTable.Add( this.namespaceURI ); 83if( (this.localName == null) || (this.namespaceURI== null) ) { 150(Ref.Equal(this.namespaceURI, asterisk) || curNode.NamespaceURI == this.namespaceURI )