1 write to minargs
System.Xml (1)
System\Xml\XPath\Internal\XPathParser.cs (1)
703this.minargs = minargs;
1 reference to minargs
System.Xml (1)
System\Xml\XPath\Internal\XPathParser.cs (1)
697public int Minargs { get { return this.minargs; } }