3 references to CheckAttributePosition
System.Xml (3)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (3)
290if (!CheckAttributePosition(attribute, out attributes, attributeIndex) 480if (!CheckAttributePosition(attribute, out attributes, index) 1479if (!CheckAttributePosition(attribute, out attributes, index)