3 references to AnyAttribute
System.Xml (3)
System\Xml\Serialization\XmlAttributes.cs (1)
70if (xmlAnyAttribute != null) flags |= XmlAttributeFlags.AnyAttribute;
System\Xml\Serialization\XmlReflectionImporter.cs (2)
1340XmlAttributeFlags attrFlags = XmlAttributeFlags.Attribute | XmlAttributeFlags.AnyAttribute; 1780if ((flags & (XmlAttributeFlags.Attribute | XmlAttributeFlags.AnyAttribute)) != 0)