2 writes to parsingStatesStack
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (2)
7284parsingStatesStack = new ParsingState[ InitialParsingStatesDepth ]; 7290parsingStatesStack = newParsingStateStack;
10 references to parsingStatesStack
System.Xml (10)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (10)
1981parsingStatesStack[i].baseUri = null; 7258parsingStatesStack[parsingStatesStackTop].LineNo, parsingStatesStack[parsingStatesStackTop].LinePos); 7283if ( parsingStatesStack == null ) { 7287else if ( parsingStatesStackTop + 1 == parsingStatesStack.Length ) { 7288ParsingState[] newParsingStateStack = new ParsingState[ parsingStatesStack.Length * 2 ]; 7289Array.Copy( parsingStatesStack, 0, newParsingStateStack, 0, parsingStatesStack.Length ); 7293parsingStatesStack[ parsingStatesStackTop ] = ps; 7301ps = parsingStatesStack[ parsingStatesStackTop-- ];