9 references to XsdDateTime
System.Xml (9)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (8)
748return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.Date)).ToString(); 752return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.DateTime)).ToString(); 756return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GDay)).ToString(); 760return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GMonth)).ToString(); 764return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GMonthDay)).ToString(); 768return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GYear)).ToString(); 772return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GYearMonth)).ToString(); 793return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.Time)).ToString();
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (1)
196public XsdDateTime(DateTimeOffset dateTimeOffset) : this(dateTimeOffset, XsdDateTimeFlags.DateTime) {