1 write to hashCode
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\Chameleonkey.cs (1)
45hashCode = targetNS.GetHashCode() + chameleonLocation.GetHashCode() +
2 references to hashCode
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\Chameleonkey.cs (2)
44if (hashCode == 0) { 48return hashCode;