4 references to SetKey
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\XmlSerializerOperationBehavior.cs (1)
698mapping.SetKey(mappingKey);
System.Web.Services (3)
System\Web\Services\Description\MimeXmlReflector.cs (1)
41xmlTypeMapping.SetKey(methodInfo.GetKey() + ":Return");
System\Web\Services\Protocols\SoapReflector.cs (1)
541mapping.SetKey(key);
System\Web\Services\Protocols\XmlReturnReader.cs (1)
37mapping.SetKey(methodInfo.GetKey() + ":Return");