Base:
method
MoveToChild
System.Xml.XPath.XPathNavigator.MoveToChild(System.String, System.String)