Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XmlWrappingReader.MoveToNextAttribute()