3 references to aliasBase
System.Xml (3)
System\Xml\Serialization\XmlSerializationWriter.cs (3)
438usedPrefixes = ListUsedPrefixes(namespaces.Namespaces, aliasBase); 1285return aliasBase + (++tempNamespacePrefix); 1288return aliasBase + tempNamespacePrefix;