1 reference to XmlDeclaration
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlDocument.cs (1)
605return new XmlDeclaration( version, encoding, standalone, this );